Shut up and dance – ถังเบียร์ AF10

Shut up and dance – ถังเบียร์ AF10

Shut Up and Dance เพลงที่จะชวนทุกคนมาเต้นไปด้วยกัน ก็ไม่มีอะไรมาก!!! แค่อยากจะบอกว่าไม่ว่างคุย “กำลังเต้นอยู่”!!!! ขยับไปด้วยกัน… Everybody dance with me!!!!    …