“SEVEN JOURNEY 7 นี้… อีกนาน” แถลงข่าว ปลุกชีวิต 7 เพลงสุดฮิต!

“SEVEN JOURNEY 7 นี้… อีกนาน” แถลงข่าว ปลุกชีวิต 7 เพลงสุดฮิต!

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำ 7 ศิลปินที่มีความหลากหลายทางดนตรี และ 7 เพลงสุดฮิตในอดีตมารวมกัน! จนเกิดปรากฏการณ์ “SEVEN JOURNEY 7 นี้…อีกนาน” โปรเจ็คพิเศษจาก BEC-Tero Music ร่วมกับ…